top of page
SVST.png

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Sveučilište u Splitu vodeće je regionalno Sveučilište u ovom dijelu Europe sa čvrstom mediteranskom orijentacijom. Osnovano je 1974. godine, a danas se sastoji od 11 fakulteta, jednoj umjetničkoj akademiji i četiri sveučilišna odjela. Primarna mu je zadaća provoditi nastavni, znanstveno-istraživački, umjetničko-stvaralački i stručni rad na principima poštivanja kontrole i osiguravanja kvalitete i EU standarda, a isto prenosi na sve suradne ustanove, nastavne baze, lokalnu zajednicu i gradove te gospodarske čimbenike. 

Ispod navedeni partnerski fakulteti su jedinice suradnje Sunca sa Sveučilištem u Splitu.

EFST.png

EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU


Sunce surađuje s EFST-om još od 2005. godine.


Intenzivnija suradnja između EFST-a i Sunca započela je 2016. godine, a u prosincu 2017. uspješno je završena provedba dvogodišnjeg projekta Odgovorno za prirodu. U projektu su još sudjelovali Udruga BIOM, Društvo Marjan i Pravni fakultet Split. Tijekom projekta razvijeni su prvi programi društveno-korisnog učenja u suradnji EFST-a i Sunca.
 

Paralelno s projektom Odgovorno za prirodu Sunce i Ekonomski fakultet zajedno su, u razdoblju od 2016. do 2018., proveli projekt naziva Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno-korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša. Suradnici na projektu bili su još Filozofski fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet te Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Tijekom provedbe ovih dvaju projekata, Sunce 2016. postaje prihvatna organizacija za provedbu stručne prakse studenata EFST-a, kao jedina organizacija civilnoga društva među prihvatnim organizacijama. 
 

Na temelju iskustva u provedbi programa društveno-korisnog učenja, velikim dijelom stečenim spomenutim projektima, Ekonomski fakultet uključuje se kao partner na još dva ESF projekta s temom društveno-korisnog učenja. U okviru projekta Centra za DKU Ekonomskog fakulteta i Kluba mladih, osniva se i Centar koji povezuje EFST s brojnim udrugama te se razvija program društveno-korisnog učenja kroz kolegij stručne prakse. Sunce je jedna od organizacija civilnoga društva u kojoj je moguće provesti ovaj program. 
 

Također, 2018. godine započinje i dvogodišnji ESF projekt PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! u kojem je Ekonomski fakultet uključen kao partner.  Projektu je cilj povezivanje teorijskih i praktičnih znanja provedbom programa društveno-korisnog učenja. Nositelj je projekta Sunce. U projektu su angažirani profesori izv. prof. dr. sc. Zoran Mihanović, doc. dr. sc. Slađana Pavlinović Mršić i  doc. dr. sc. Lana Kordić. U okviru projekta na Ekonomskom fakultetu osniva se Ured za DKU za okoliš i održivi razvoj.
 

Nastavnici suradnici

 

Doc. dr. sc. Slađana Pavlinović Mršić docentica je na Poslovnoj ekonomiji i Turizmu, Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Splitu. Profesorica Pavlinović Mršić predaje na diplomskom studiju kolegije Turizam i okoliš i Ekonomija okoliša. Od 2014. godine značajno doprinosi uvođenju društveno-korisnog učenja na studije Poslovne ekonomije i Turizma razvojem programa DKU-a Fakulteta i Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Napredak je postignut sudjelovanjem fakulteta i Sunca u sljedećim projektima: Odgovorno za prirodu; Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno-korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša; PAZI! - Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!. Sudjelovala je na nekoliko edukacija i konferencija o radu s mladima i DKU-u u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Izv. prof. dr. sc. Zoran Mihanović izvanredni je profesor na Poslovnoj ekonomiji i Turizmu, Ekonomski fakultet Split, Sveučilište u Splitu. Predaje na preddiplomskom studiju kolegij Marketing, na diplomskom studiju kolegij Upravljanje marketingom neprofitnih i javnih organizacija te Društveni marketing na doktorskom studiju. Od 2014. godine značajno doprinosi uvođenju društveno-korisnog učenja na Sveučilište u Splitu i Ekonomskom fakultetu razvojem programa DKU-a Fakulteta i Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Napredak je postignut sudjelovanjem Fakulteta i Sunca u sljedećim projektima: Odgovorno za prirodu; Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno-korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša; PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!. Sudjelovao je na nekoliko edukacija i konferencija o radu s mladima i DKU-u u Hrvatskoj i inozemstvu.

Doc. dr. sc. Ivana Kursan Milaković docentica je na Poslovnoj ekonomiji, Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, gdje drži nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju, konkretno na kolegijima Ponašanje potrošača i Marketinška komunikacija. Autorica je više desetaka znanstvenih radova objavljenih u inozemnim i domaćim časopisima. Uspješna suradnja s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce traje već nekoliko godina. Suradnjom studenti su na kolegiju Marketinška komunikacija izrađivali kampanje integrirane marketinške komunikacije za Park-šumu Marjan, Eko Partnera i Dalmatia Green. Doc. dr. sc. Ivana Kursan Milaković redovito se educira o aspektima i programima društveno-korisnog učenja, kao i mogućnostima angažiranja studenata u DKU kroz nastavu.

 

Doc. dr. sc. Lana Kordić trenutno radi kao izvanredna profesorica na Ekonomskom fakultetu, na Katedri za ekonomiku nacionalnog gospodarstva Sveučilišta u Splitu. Osim u području ekonomije, više od 12 godina djeluje u području obrazovanja, u nastavi i kao suautor udžbenika za srednje škole. Sudjelovala je na profesionalnoj razmjeni na Sveučilištima u Sloveniji i BIH. Autorica je više od 20 recenziranih znanstvenih radova i drugih znanstvenih publikacija iz područja ekonomije i obrazovanja. Doc. dr. sc. Kordić sudjelovala je u aktivnostima društveno-korisnog učenja na Sveučilištu u Splitu u suradnji sa Suncem od 2018. godine u projektu Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! (2018. – 2020.). Njezina je glavna uloga u projektima DKU-a praćenje i analiza rezultata projekata na nacionalnim područjima visokog obrazovanja, u skladu s kriterijima za osiguranje kvalitete.

Izv. prof.dr.sc. Smiljana Pivčević izvanredna je profesorica i pročelnica katedre za Turizam i gospodarstvo Ekonomskog fakulteta u Splitu Sveučilišta u Splitu. Oblicima društveno-korisnog učenja počinje se baviti 2010. godine uvođenjem inovativnog oblika nastave na kolegij Upravljanje manifestacijama kojim studente mentorira u organizaciji humanitarnih manifestacija za različite udruge. U dosadašnjih šest akcija studenti su prikupili i donirali preko 180 000 HRK. Od 2016. uključuje se u program DKU-a Ekonomskog Fakulteta i Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a od 2018. član je tima Kluba Mladih i Ekonomskog fakulteta Split na ESF projektu osnivanja Centra za DKU na Ekonomskom fakulteta u Splitu i uvođenju DKU-a kao izbornog predmeta na studije fakulteta 2019. g. Za postignuća u nastavnom radu i uvođenje inovativnih metoda rada vezanih uz DKU, 2017. i 2019. primila je godišnju nagradu Ekonomskog fakulteta Split.

KTF.png

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U SPLITU


Udruga Sunce Split i Kemijsko-tehnološki fakultet zajedno su u razdoblju od 2016. do 2018. proveli projekt pod nazivom „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno-korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“. Suradnici na projektu bili su još Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet te Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu.
 

2018. godine započeo je dvogodišnji ESF projekt „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“ u kojem je Kemijsko-tehnološki fakultet uključen kao partner. Projekt ima za cilj  povezivanje teorijskih i praktičnih znanja provedbom programa društveno-korisnog učenja. Nositelj je projekta Udruga Sunce Split. U projektu su angažirani doc. dr. sc. Maša Buljac, dr. sc. Ivana Carev, dr. sc. Mirko Marušić, prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović, izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko i prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović.


Nastavnici suradnici
 

Dr. sc. Ivana Carev trenutno radi kao postdoktorand na studiju Kemije, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. Osim u području kemije, već više od 15 godina djeluje u području obrazovanja, a radila je kako u nastavi, tako i u razvoju kurikuluma i osiguravanju kvalitete obrazovnog procesa. Dr. sc. Carev sudjelovala je u prepoznavanju rezultata učenja neformalnim obrazovanjem i u osiguranju kvalitete u području visokog obrazovanja kao stručnjak za nekoliko projekata koje financira EU za Hrvatsku agenciju za visoko obrazovanje. Dr. sc. Carev sudjelovala je u stručnoj razmjeni na sveučilištima u Francuskoj, Njemačkoj, Sloveniji i SAD-u. Autorica je više od 15 recenziranih znanstvenih radova i drugih publikacija iz područja kemije i obrazovanja. Njena glavna uloga u projektima društveno-korisnog učenja usklađivanje je programa prema kriterijima osiguranja kvalitete visokog obrazovanja, te komunikacija i prezentacija rezultata projekata u nacionalnom i međunarodnom području visokog obrazovanja. Od 2014. dr. sc. Carev uključena je u aktivnosti DKU-a na Sveučilištu u Splitu, sudjelujući u oba projekta o DKU-u: „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno-korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“ (2016. – 2018.) i „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“ (2018. – 2020.).

Doc. dr. sc. Maša Buljac trenutno je docentica na studiju Kemije na Zavodu za kemiju okoliša Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Osim djelovanja u području kemije, sudjelovala je na stručnom usavršavanju "Razvoj i unapređivanje nastavne kompetencije sveučilišnih nastavnika" i edukaciji "Razvijanje vještina i metoda rada s mladima". Doc. dr. sc. Buljac autorica je 14 recenziranih znanstvenih radova iz područja kemije. Sudjelovala je u aktivnostima društveno-korisnog učenja na Sveučilištu u Splitu od 2014. godine kroz projekte DKU-a: „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno-korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“ (2016. – 2018.) i „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno- Interdisciplinarno!“ (2018. – 2020.). Također, sudjeluje u projektu razvoja Diplomskog studija na engleskom jeziku - Chemical and Environmental Technology (2018. – 2021.), financiranog od Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović, zaposlen je na Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Profesor Vrsalović predaje na svim razinama studija, od preddiplomskog do poslijediplomskog. Bio je znanstveni istraživač na četiri nacionalna znanstvena projekta i jednom tehnološkom projektu. Predsjednik je Povjerenstva za završne i diplomske ispite te član Fakultetskog vijeća, Povjerenstva za odgojni rad, Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete, Etičke komisije i Povjerenstva za samoprocjena poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša. Bio je predsjednik (2012. – 2016.), a sada je potpredsjednik Udruge alumna KTF-a u AMACTFS. Profesor Vrsalović bio je uključen u aktivnosti društveno-korisnog učenja od 2014. godine, kao mentor u oba projekta o DKU-u: „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno-korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“ (2016. – 2018.) i „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!! (2018. – 2020.).

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović zaposlenica je Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu kao redovita profesorica Tehničkih znanosti u znanstvenom polju Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu. Njene mnogobrojne znanstvene publikacije te obrazovne i stručne aktivnosti vezane su za inženjerstvo i zaštitu okoliša. Korisnica je profesionalnih stipendija u Poljskoj, Japanu i Bugarskoj. U posljednjih nekoliko godina sudionica je nekolicine znanstvenih međunarodnih i nacionalnih projekata: kao voditeljica Hrvatsko-srpskog bilateralnog projekta, kao suradnica u projektu HRZZ-a te kao suradnica u Hrvatsko-slovenskom bilateralnom projektu. Također je sudjelovala u izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split (2016. – 2020.), a još uvijek sudjeluje u Strategiji razvoja Grada Splita 2020. - 2030. Također, sudjeluje u projektu razvoja Diplomskog studija na engleskom jeziku - Chemical and Environmental Technology (2018. – 2021.), financiranog od Europskog strukturnog i investicijskog fonda. U projekte društveno-korisnog učenja uključena je od 2014. godine, kroz oba projekta o DKU-u: „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno-korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“ (2016. – 2018.) i „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“ (2018. – 2020.).

Dr. sc. Mirko Marušić stekao je akademski stupanj doktora znanosti (polje obrazovnih znanosti) iz područja fizike u 2013. godini. U 2017. godini promaknut je u zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnom polju znanosti, polju obrazovnih znanosti (područja: pedagogija i fizika). Od siječnja 2014. radi kao viši predavač na Zavodu za fiziku Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predavač je kolegija Fizika i Energija i razvoj. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja obrazovne fizike i aktivno surađuje sa znanstvenicima koji se bave fizikom u obrazovanju, u Hrvatskoj i inozemstvu. Pregledava udžbenike i znanstvene radove iz fizike u obrazovanju. Sudjeluje kao predavač na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, a organizira i događanja usmjerena na popularizaciju i promociju znanosti. Dr. sc. Marušić bio je uključen u aktivnosti društveno-korisnog učenja na Sveučilištu u Splitu, kroz projekt o društveno-korisnom učenju „Pazi! –Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“ (2018. – 2020.).

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko radi na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Područje njezina istraživanja je kemijsko inženjerstvo: korozijsko ispitivanje i korozijska zaštita metala i legura s raznim ekološki prihvatljivim spojevima. Profesorica Smoljko suautorica je brojnih radova u recenziranim časopisima i konferencijskim zbornicima. Kao sveučilišna nastavnica sudjeluje u projektu „PAZI! - Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“, projektu društveno-korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj. Primjenjujući metodologiju DKU-a na Kemijsko-tehnološkom fakultetu od 2018. godine, promiče model DKU-a, odnosno jednog od najaktualnijih modela eksperimentalnog učenja na sveučilišnoj razini koji integrira nastavni plan i program i aktivno sudjelovanje studenata u zajednici.

FFST.png

FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU


Udruga Sunce je nastavna baza za obavljanje stručne prakse od akademske godine 2017./2018.
 

Udruga Sunce Split i Filozofski fakultet zajedno su u razdoblju od 2016. do 2018. proveli projekt pod nazivom „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“. Suradnici na projektu bili su još Kemijsko-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet te Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu. U aktivnostima su sudjelovale izv. prof. dr.sc. Vesna Kostović-Vranješ, dr. sc. Mila Bulić i prof. dr. sc. Ivanka Buzov.
 

2018. godine započeo je dvogodišnji projekt „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“ u kojem je Filozofski fakultet uključen kao partner. Projekt ima za cilj povezivanje teorijskih i praktičnih znanja provedbom programa društveno korisnog učenja. Nositelj je projekta Udruga Sunce Split. U projektu su angažirani dr. sc. Mila Bulić i prof. dr. sc. Ivanka Buzov. Kao rezultat višegodišnje suradnje s Filozofskim fakultetom u 2017. godini sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji Fakulteta i Udruge Sunce kao nastavne baze.   
 

Nastavnici suradnici

 

 

Prof. dr. sc. Ivanka Buzov docentica je na Odsjeku za sociologiju (kao voditeljica odsjeka) na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Splitu. Njezini znanstveni interesi već 15 godina vezani su za područja sociologije obrazovanja, sociologije okoliša, feminističke sociologije i civilnog društva. Uključena je kako u nastavu tako i u znanstvena i stručna istraživanja, uključujući projekte financirane iz Erasmus+ programa i drugih europskih fondova. Sudjelovala je u predavačkoj razmjeni i stručnom usavršavanju na sveučilištima u Portugalu, Rumunjskoj i Srbiji. Autorica je više od 20 recenziranih znanstvenih radova i drugih publikacija iz područja sociologije. Također, sudjelovala je u društveno korisnim aktivnostima na Sveučilištu u Splitu u suradnji s Udrugom Sunce Split od 2014. godine, kroz oba projekta: „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“ (2016. – 2018.) i „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“ (2018. – 2020.). Povodom ove suradnje, sudjelovala je u studijskom posjetu Njemačkoj, posjećujući sveučilišta koja provode programe društveno korisnog učenja: Erfurt, Kassel i Duisburg-Essen.

 

Dr. sc. Mila Bulić radi na Odsjeku za učiteljski studij Filozofskog fakulteta u Splitu, Sveučilište u Splitu. Dr. sc. Bulić ima 20 godina radnog iskustva u području obrazovanja i podučavanju biologije. Autorica je više udžbenika i radnih bilježnica za osnovne i srednje škole i 13 znanstvenih radova. Sudjelovala je u nekoliko međunarodnih obrazovnih projekata te u aktivnostima društveno korisnog učenja na Sveučilištu u Splitu u suradnji s Udrugom Sunce Split od 2016. kroz projekte: „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“ (2016. – 2018.) i „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“ (2018. – 2020.). Tijekom 2016. godine sudjelovala je na studijskom putovanju u Njemačku, posjećujući sveučilišta koja provode programe društveno korisnog učenja: Erfurt, Kassel i Duisburg-Essen.

 

Izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, docentica je na Odsjeku za učiteljski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu. Predaje Metodiku nastave prirode i društva budućim učiteljima. Ima cjeloživotno iskustvo u nastavnim i obrazovnim procesima, s naglaskom na prirodne znanosti. Profesorica Kostović-Vranješ pridonijela je uvođenju programa društveno korisnog učenja na Filozofski fakultet u Splitu 2014. godine surađujući s Udrugom Sunce Split i njemačkim partnerom na projektu „Sudjeluj u održivom razvoju“. 

PRAVST.png

PRAVNI FAKULTET U SPLITUUdruga Sunce je nastavna baza za obavljanje stručne prakse od akademske godine 2018./2019.

Suradnja između Pravnog fakulteta i Udruge Sunce Split datira od 2015. godine od zajedničkog EU projekta „Odgovorno za prirodu“ kada je Pravni fakultet uključen u projekt kao suradnik. U okviru ovog projekta razvijeni su volonterski programi za volontiranje studenata Pravnog fakulteta u Udruzi Sunce. U projektu su još sudjelovali i Udruga BIOM, Društvo Marjan i Ekonomski fakultet Split. 2018. godine započeo je dvogodišnji ESF projekt „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! u kojem je Pravni fakultet uključen kao partner. Projekt ima za cilj povezivanje teorijskih i praktičnih znanja provedbom programa društveno korisnog učenja. Tijekom provedbe projekta u listopadu 2018. godine s Pravnim fakultetom sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji Fakulteta i Udruge Sunce kao nastavne baze. U PAZI projektu angažiran je prof. dr. sc. Davorin Rudolf.
 

Nastavnici suradnici

Prof. dr. sc. Davorin Rudolf radio je kao odvjetnički vježbenik nakon završenog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Radio je u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj. 1994. prof. Rudolf postaje asistent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a 2009. godine postaje izvanredni profesor. Profesor Rudolf je sudjelovao na projektu „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“ od 2018. godine. Također, doprinosi razvoju novih programa društveno korisnog učenja u zaštiti okoliša te osigurava njihovu primjenu i održivost. Nadalje, povećava kapacitete u visokoškolskim ustanovama i kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu programa DKU-a.

MORE.png

ODJEL ZA STUDIJE MORA SVEUČILIŠTA U SPLITU

 

 

Udruga Sunce nastavna je baza za obavljanje stručne prakse od akademske godine 2018./2019.
 

Udruga Sunce Split i Sveučilišni odjel za studije mora u razdoblju od 2016. do 2018.  proveli su zajedno projekt pod nazivom „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“. Suradnici na projektu bili su još Filozofski fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet te Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu. Dijelom i kao rezultat ove suradnje u veljači 2018. godine sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji Sveučilišnog odjela za studije mora i Udruge Sunce kao nastavne baze.
 

Nastavnici suradnici

Izv. prof. dr. sc. Mirela Petrić izvanredna je profesorica na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu, na području morskih beskralješnjaka i dobrobiti životinja. Njezino znanstveno istraživanje uglavnom je usmjereno na dinamiku populacije glavonožaca i rakova te parazitologiju. Autorica je više od 17 znanstvenih radova i drugih publikacija. Radom na mjestu potpredsjednika katedre i voditelja studijskog programa Biologija i ekologija mora, uključena je u razvoj kurikuluma i osiguranje kvalitete obrazovnog procesa. Od 2015. godine certificirani je revizor za osiguravanje kvalitete u visokoškolskim ustanovama. Profesorica Petrić započela je s provođenjem društveno korisnog učenja 2016. godina surađujući s Udrugom Sunce Split tijekom njihovih projekata: „Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“ i „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!“.
 

Doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković docentica je od 2014. godine, a od 2018. i voditeljica diplomskog studija Biologija i ekologija mora na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu. Uključena je u praktičnu nastavu, koordinaciju i poboljšanje nastave na diplomskom programu zaštite okoliša i zaštite mora i član je povjerenstva za osiguranje kvalitete. Kroz različite programe, sudjelovala je u profesionalnoj razmjeni na sveučilištima u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švedskoj i Americi. Osim bavljenjem znanstvenim radom, doc. dr. sc. Popović Perković provodila je aktivnosti društveno korisnog učenja (od 2014.) u suradnji s Udrugom Sunce Split (kroz oba projekta društveno korisnog učenja). Trenutno je doc. dr. sc. Popović Perković uključena u projekt „Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu“.

bottom of page