top of page

O DRUŠTVENO-KORISNOM UČENJU ZA OKOLIŠ 

OSTALI DKU PROGRAMI

Centar za društveno-korisno učenje provodi program društveno-korisnog učenja u sklopu kolegija Stručna praksa na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  

centar za drustveno-korisno ucenje.png

Projekt "Humano obrazovanje - odgovorno društvo" (HOOM) zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka "LORI", Udruga za ljudska prava i građansku participaciju "PaRiter", SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci s ciljem unapređivanja znanja i vještina studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava.

projekt_humano_obrazovanje_-_odgovorno_d

Ured za društveno-korisno učenje Sveučilišta u Zagrebu osnovano je 2019. godine s ciljem pružanja podrške društveno-korisnom učenju kao pedagoškom pristupu koji obuhvaća i razvija građanski angažman u visokom obrazovanju te omogućava proces usvajanja znanja kritičkim promišljanjem i suradnjom na zajedničkom projektu.

ured_za_društveno-korisno_učenje_sve

Projekt "Učenje zalaganjem u zajednici" Sveučilišta u Rijeci djeluje od akademske godine 2007./2008. i primjenjuje metodologiju učenja zalaganjem u zajednici (društveno-korisnog učenja).

projekt_učenje_zalaganjem_u_zajednici.

Europsko sveučilište mora (SEA-EU) projekt je izgradnje Europskog sveučilišta mora sastavljenog od Sveučilišta u Splitu s još pet drugih sveučilišta (Sveučilište u Cadizu – Španjolska, Sveučilište u Kielu – Njemačka, Sveučilište u Brestu – Francuska, Sveučilište u Gdansku – Poljska i Sveučilište u Malti – Malta. Vizija je Europskog sveučilišta mora (SEA-EU), sastavljenog od šest europskih sveučilišta, uspostaviti izrazito međunarodno, višeetničko, višejezično i interdisciplinarno Europsko sveučilište s ciljem jačanja poveznice između nastave, istraživanja, inovacija i prijenosa znanja. Iako je naglasak na moru, ovo europsko sveučilište se umrežava na svim razinama te povezuje unutar sebe sve istraživače, studente i nastavnike.

europsko_sveučilište_mora.png

Projekt FER rješenja za bolju zajednicu  ima za cilj izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj društvene odgovornosti na visokoobrazovnim institucijama uspostavom programa društveno-korisnog učenja.

image002.png

U društvu mikroba projekt je Hrvatskog mikrobiološkog društva sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, a čija je osnovna svrha doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno-korisnog učenja (DKU) na fakultetima.

Screenshot 2020-08-21 at 11.07.31.png

Microseum je virtualni muzej mikroba koji je nastao projektom Hrvatskog mikrobiološkog društva. U ovom zabavnom muzeju možete istražite prostorije u kojima često boravite i naučiti nešto novo o skrivenom svijetu.

Screenshot 2020-08-21 at 11.07.51.png

LITERATURA

Društveno-korisno učenje na sveučilištima u Republici Hrvatskoj obrazovanje za okoliš i održivi razvoj – U sklopu projekta „Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno-korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“ Udruga Sunce Split, zajedno s projektnim partnerima Kemijsko-tehnološkim, Ekonomskim, Filozofskim i Pravnim fakultetom te Udrugom bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (Alumni KTF), izradila je zbornik o društveno-korisnom učenju na sveučilištima u Hrvatskoj.

Screenshot 2020-07-17 at 16.01.03.png

Plavi priručnik - Izrađen u sklopu projekta “Doprinos razvoju programa društveno-korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu”..

plavi_priručnik.png

Priručnik o uvođenju kolegija o društveno korisnom učenju u okviru projekta FER rješenja za bolju zajednicu - rezultat dugogodišnje suradnje Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR-a), organizacije civilnog društva čije je područje rada održiva energetika, s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, posebice Zavodom za visoki napon i energetiku. Priručnik je  zamišljen kao pregled generičkih kompetencija i vještina koje se stječu na studijima tehničkog područja te kao okvir za razvoj društveno-korisnog učenja na tehničkim studijima.

priručnik_o_uvođenju_kolegija.png

Priručnik „Društveno-korisno učenje – uključivanje studenata u zaštitu prirode i okoliša“ daje konkretne poticaje za praktičnu primjenu društveno-korisnog učenja na visokoškolskim ustanovama, s fokusom na zaštiti prirode i okoliša. Priručnik objedinjuje glavna iskustva i rezultate projekta „Društveno-korisno učenje i zaštita prirode i okoliša u Hrvatskoj - njemačko-hrvatski projekt za studente“, kojega su od 2015. do 2018. godine zajednički provele Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Njemačko društvo za okolišni odgoj – Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU), uz znatnu potporu Njemačke zaklade za okoliš – Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Screenshot 2020-07-17 at 13.19.19.png
bottom of page